STADGAR
för den ideella föreningen Svensk-Lettiska Föreningen med hemort i Stockholm.
Föreningen bildades den 17 april 1991 med en förebild från en förening med samma namn som bildades 17 april 1925 och som upplöstes 1940.
Stadgarna för föreningen antogs 17 april 1991, reviderades 10 april 1996 och följande stadgar antogs vid årsmötet 20 mars 2006.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Svensk-Lettiska Föreningen är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening. Föreningen har som ändamål att genom information och opinionsbildning samla personer, och andra intresserade, för att stödja Lettland, verka för ökad kunskap och förståelse för Lettland samt för att främja kontakter mellan Lettland och Sverige.
2 § Sammansättning
Föreningen består av enskilda medlemmar som har upptagits i föreningen som medlemmar och är öppen för alla som delar föreningens målsättning.
Till föreningen kan också anslutas juridiska personer och hedersmedlemmar.
3 § Tillhörighet m m
Föreningen är inte medlem i något förbund och är därigenom fri i förhållande till alla andra organisationer.
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsen.
5 § Firmateckning
Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma i ekonomiska avseenden. I övrigt tecknas föreningens firma av ordföranden eller i dennes ställe av vice ordföranden.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31december.
7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. I kallelse till årsmötet ska förslaget särskilt omnämnas.
9 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande årsmöten. Sådant beslut ska biträdas med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid upplösning av förening överlämnas föreningens tillgångar till en ideell sammanslutning som verkar för förbindelserna mellan Lettland och Sverige, i andra hand mellan Baltikum och Sverige.
Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall snarast skickas till Riksarkivet eller Landsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning. Enskilda och juridiska personer kan beviljas medlemskap i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Hedersmedlem föreslås av styrelsen och väljs på ordinarie årsmöte. Hedersmedlem utses på livstid och betalar ej medlemsavgift.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom två veckor från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom fem veckor från beslutsdagen och prövas vid ordinarie årsmöte.
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet sändas till medlemmarna.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
15 § Årsmötet
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. Förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet, varefter styrelsen, med undantag av ordförandeposten, konstituerar sig.
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari för att behandlas vid årsmötet. Motioner och styrelsens yttranden över dem skall medfölja kallelse till årsmötet.
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte.
Hedersmedlem har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Juridiska personer har inte rösträtt på mötet.
18 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som nominerats till valberedningen.
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fyra veckor utlysa sådant möte att hållas inom tre månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall sändas till medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte så kan revisor eller en tredjedel av medlemmarna kalla till ett extra årsmöte. De som kallar till extra årsmöte har då samma ansvar som den gamla styrelsen och kallelsen skall göras enligt stadgarna.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 och 18 §.

REVISORER
23 § Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer och en suppleant. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

STYRELSEN
24 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Ordföranden väljs för två år av årsmötet. Övriga ledamöter väljs vid årsmöte så att hälften varje år väljs med en mandatperiod på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
25 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 23 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats åligger nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
• se till att fattade beslut har verkställts,
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
• se till att föreningens avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• föra inventarieförteckning.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per verksamhetsår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning via Internet eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
27 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till arbetsgrupp, kommitté eller annat organ.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.